Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Функции

Дата на публикуване: 08.06.2016 17:39

Функции на Общинския съвет

Общинския съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 11 на ЗМСМА, както и на другите дейности, определени със закон.

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финансии, данъци, такси, общинската администрация;

2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование;

4. Здравеопазването – амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, медико- социални грижи и санитарно-хигиенни дейности;

5. Култура – читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност, ритуали, местни традиции и обичаи;

6. Благоустрояването и комуналните дейности – водоснабдяване, канализация електрификация, топлофикация, телефонизация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, корекция на реки и дерета, третиране на битови отпадъци, общински транспорт, общински бани, перални, хотели, гаражи и гробища;

7. Социално подпомагане – социални грижи и социални помощи, социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение;

8. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение.

9. Поддържането и опазването на културата, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;

10. Развитието на спорта, отдиха, туризма с общинско значение.

 

Общински съвет – Чипровци изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. Определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;

3. Избира и освобождава председател на Общинския съвет;

4. Избира и освобождава заместник-кметовете и кметските наместници по предложение на кмета на общината.

5. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба;

6. Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

7. Определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;

8. Приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметствата.

9. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя своите представители в тях;

10. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определен със закон;

11. Приема решения за създаване и одобряване на устройствените планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

12. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитието на общината;

13. Определя изискванията за дейността на физическите и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;

14. Приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

15. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина и определя своите представители в тях;

16. Създава райони и кметства при условия и по ред, определен със закон;

17. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

18. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

19. Обсъжда и приема решения на предложения на кметове на кметства и кметски наместници по въпроси от своята компетентност;

20. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

21. Одобрява символ и печат на общината;

22. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

23. Общинският съвет решава и други задачи с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.


  1. Функции - Текуща страница
  2. Състав и структура