Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

План за интегрирано развитие на общината (ПИРО)

Дата на публикуване: 17.05.2022 13:20    В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Чипровци  започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

    Със Заповед № 297/07.08.2020 г. на Кмета на община Чипровци е определен Общински екип за разработване на План за интегрирано развитие на община Чипровци за периода 2021-2027 г. Заповедта можете да видите ТУК!

    Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

    Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Чипровци за периода 2021-2027г., може да изпращате на е-мейл: chiprovci@mail.bg

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета.


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Чипровци е изготвила проект на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.  (ПИРО). Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на ПИРО.

Мнения,  предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: chiprovci@mail.bg  или в Центъра за административно обслужване на Община Чипровци в срок до 17.06.2022 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

В тази връзка Община Чипровци отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

 
Наименование Брой тегления
ПИРО Чипровци 2021-2027 21 Изтегли документ с име "ПИРО Чипровци 2021-2027"
Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация 13 Изтегли документ с име "Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация"
Приложение 2 - Индикативна финансова таблица 11 Изтегли документ с име "Приложение 2 - Индикативна финансова таблица"
Приложение 3 - Матрица на индикаторите 12 Изтегли документ с име "Приложение 3 - Матрица на индикаторите"