Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

План за интегрирано развитие на общината (ПИРО)

Дата на публикуване: 27.10.2020 13:19    В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Чипровци  започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

    Със Заповед № 297/07.08.2020 г. на Кмета на община Чипровци е определен Общински екип за разработване на План за интегрирано развитие на община Чипровци за периода 2021-2027 г. Заповедта можете да видите ТУК!

    Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

    Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Чипровци за периода 2021-2027г., може да изпращате на е-мейл: chiprovci@mail.bg

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета.