Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

"Патронажна грижа +"

Дата на публикуване: 19.05.2021 08:28


     Целта на Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, в това число изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Чипровци  е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Патронажната грижа в Община Чипровци ще обхваща следните дейности:

- предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;

- предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция);

- предоставящ грижа, от/до домовете на лицата.

Дейността ще надгради изпълнявания договор от общината по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

 „Патронажната грижа“ ще осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 21 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Териториално ще бъде обхваната цялата община. Продължителността на услугата ще бъде за период от 12 м. Всеки потребител ще получава здравно-социална грижа до 2 часа на ден.

„Патронажната грижа“ ще интегрира комплекс от услуги като:

- помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.);

-медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като:

-мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;

-психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот;

-доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.

„Патронажната грижа“ ще се изпълнява от отдел на специализираната администрация на община Чипровци. Координацията на услугата ще се извършва в сградата на общинската администрация. Диспечерът ще приема заявките на потребителите и ще ги насочва към конкретния специалист в екипа.”

 

Срок за подаване на документи:

Подаването на документи е без краен срок – всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

Документите се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 3460 град Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ №45 – Деловодство.

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани текущо, по реда на тяхното подаване. Допуснатите до събеседване лица ще бъдат информирани за датата, часът и мястото на провеждане на събеседването на посочените от тях контакти за връзка телефон и/или електронна поща.)

Одобрението и назначаването на лицата ще се извършва текущо, съобразно реда на постъпилите документи, до запълване на работните места.

 

 

 

 


Наименование Брой тегления
Набор документи \"Доставчик\" 7 Изтегли документ с име "Набор документи \"Доставчик\""
Набор документи \"Диспечер\" 5 Изтегли документ с име "Набор документи \"Диспечер\""
Обявление прием на потребители 10 Изтегли документ с име "Обявление прием на потребители"