Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Функции според ЗМСМА

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината.
Кметът осъществява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината пред трети лица.
В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите на Република България, актовете на Президента на Република България, на Министерския съвет, актовете на Общинския съвет и интересите на населението.
При осъществяване на дейността си, кметът се подпомага от заместник-кметове.
Кметът делегира със заповед правомощия на заместник-кметовете и определя функциите им.
Функциите на кмета на общината, в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от зам. кмет, определения със заповед на кмета.
Кметът назначава секретар на общината.


Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че