Културен календар за 2023 година

Наредба № 9 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата на публикуване: 12.07.2021 00:00