Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Новини
04.11.2020
Във връзка с нарастващата заболеваемост в страната и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на КОВИД-19 на областно и на национално ниво, с цел овладяване развитието на епидемичната ситуация, и на основание чл. 63, ал. 7 във връзка с ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № 275/30.10.2020 г. на Регионална здравна инспекция - Монтана, Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл....


26.10.2020
по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Информация за Възложителя на плана: Възложител: Регионална дирекция по горите - Берковица Директор: инж. Сашко Каменов Пълен пощенски адрес: 3500, гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13 Лице за контакти: Маргаритка Новкова – гл. експерт Тел.:...