Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Заповед, обява и списъци за публичен търг с явно наддаване на 07.02.2022г., съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на гр. Чипровци, с. Железна, с. Мартиново, с. Бели мел, с. Челюстница, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Горна Ковачица и с. Равна с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади.

Дата на публикуване: 17.01.2022 11:58