Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Съобщение по чл.18а, ал. 9 от АПК и § 4, ал. 1, изр. 2 от ДР на ЗУТ

Дата на публикуване: 20.05.2020 10:14

Съобщение