Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на сточща дървесина на корен от обект № 20.1, отдел 202 "д", 159 "и1" и 159 "к1"