Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Проект ,,Възраждане на занаятите в Северозапада"

Дата на публикуване: 04.10.2018 09:45


През месец юли 2018 г. стартира изпълнението на проект ,,Възраждане на занаятите в Северозапада" по ДБФП № BG05M9OP001-2.010-0076-C01,
процедура ,,Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2014-2020". 
Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца.
Бенефициент по проекта е община Чипровци с партньори община Георги Дамяново и фондация ,,Пътя на траките". 

Безвъзмездната помощ е в размер на 313 915,22 лв. от които:
- 266 827,94 лв. европейско финансиране
- 47 087,28 лв. инационално

Кратко описание на проекта:

Създаване на ново социално предприятие, възраждащо и продължаващо традициите на характерните за района занаяти по килимарство и грънчарство,
ще реши потребностите на населението в Северозападна България за професионална реализация и интеграция на лица в неравностойно положение на пазара на труда. 
Целеви групи, към които е насочен проектът, са неактивни и безработни лица, в т.ч. безработни младежи до 29 годишна възраст; безработни над 54-годишна възраст; продължително безработни лица и такива с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация от общините Чипровци и Георги Дамяново. 

Цели на проекта са:

- улесняване достъпа до заетост;
- осигуряване подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната
професионална интеграция в сферата на социалната икономика;
- създаване на ново социално предприятие, осигуряващо устойчиви работни места и включване в заетост на 25 лица в неравностойно пяоложение на пазара на труда;
- включване в обучения за придобиване на необходимата квалификация и опит;

Дейностите за реализиране на посочените цели са:

- мотивиране на лицата от целевата група за включване в заетоста;
- професионално обучение за придобиване на квалификация, знания и опит, пряко свързани със съответното работно място;
- обучение по ключова компетентност 4 ,,Дигитална компетентност";
- оборудване на новосъздадените работни места;
- осигуряване на заетост на обучените лица;
- социален маркетинг и популяризиране на социалнта икономика и социалното предприемачество;

Очаквани резултати:

- създаване на ново социално предприятие към община Чипровци;
- проведени мотивационни срещи с 30 лица;
- включени 25 лица в квалификационни обучения по 5 професии;
- оборудвани и ремонтирани 3 помещения;
- наети 25 лица на трудов договор за работа в социалното предприятие;
(килимар, бродировач, работник в керамичното производство, работно в обуно и кожено- галантерийно производство и работник в текстилно производство)
- проведено проучване относно пазарната реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;