Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Функции според ЗМСМА

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината.
Кметът осъществява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината пред трети лица.
В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите на Република България, актовете на Президента на Република България, на Министерския съвет, актовете на Общинския съвет и интересите на населението.
При осъществяване на дейността си, кметът се подпомага от заместник-кметове.
Кметът делегира със заповед правомощия на заместник-кметовете и определя функциите им.
Функциите на кмета на общината, в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от зам. кмет, определения със заповед на кмета.
Кметът назначава секретар на общината.


Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.