Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Профил на купувача

Обява ,,Доставка на гориво за автомобилите собственост на Община Чипровци по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 ,,Доставка на бензин А-95 Н" и 2. Обособена позиция № 2 ,,Доставка на дизелово гориво"
11.06.2019
Обява - 11.06.2019 г. Документация - 11.06.2019 г. Образци на документи - 11.06.2019 г. Проект на договор

Обява за избор на изпълнител за СМР на обект: ,,Изграждане и обновяване на обществени зелени площи в гр. Чипровци, УПИ XIV, кв. 35, град Чипровци, община Чипровци
11.06.2019
Обява - 11.06.2019 г. Документация - 11.06.2019 г. Образци на документи - 11.06.2019 г. Технически проект - 11.06.2019 г.  

Открита процедура: „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци” в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
31.05.2019
Обявление за поръчка - 31.05.2019 г. Решение за откриване на процедура - 31.05.2019 г. Документация - 31.05.2019 г. Образци на документи - 31.05.2019 г. ПИП КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ - 31.05.2019 г. ПУП КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ - 31.05.2019 г.  

Публично състезание: „Оценка на съответствието и строителен надзор при проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци” в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
28.05.2019
Решение за откриване на процедура - 28.05.2019 г. Обявление за поръчка - 28.05.2019 г. Документация - 28.05.2019 г. Образци на документи - 28.05.2019 г. ПИП компостираща инсталация - 28.05.2019 г. ПУП компостираща инсталация - 28.05.2019 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 03.06.2019 г.

Избор на изпълнител за СМР на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ и ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ЧИПРОВЦИ, ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ“ в ХІV - 303, кв. 35, по регулационен план на гр. Чипровци и Поземлен имот с идентификатор № 81390.502.303 по КККР на гр.Чипровци.
13.05.2019
Покана пазарни консултации - 13.05.2019 г.Образци - 13.05.2019 г.

Публично състезание: ,,Сметосъбиране и транспортиране на твърди битови отпадъци от всички населени места на територията на община Чипровци до Регионално депо за отпадъци - Монтана"
22.04.2019
Решение за откриване на процедура - 22.04.2019 г.Обявление за поръчка - 22.04.2019 г. Документация - 22.04.2019 г. Образци на документи - 22.04.2019 г. Протокол №1 от 20.05.2019 г. - 20.05.2019 г. Съобщение за отваряне на ценови параметри - 20.05.2019 г. Протокол №2 от 27.05.2019 г. - 27.05.2019 г. Решение №27 от 29.05.2019 г. - 29.05.2019 г.  

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че