Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Профил на купувача

,,Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинска мрежа и улици на територията на община Чипровци през експлоатационния период на 2019-2020 г.
20.09.2019
Документация - 20.09.2019 г. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка - 20.09.2019 г. Заповед за удължаване на срока - 01.10.2019 г. Информация за удължаване на срока - 01.10.2019 г. Заповед за прекратяване - 08.10.2019 г. Протокол № 1 от 08.10.2019 г. - 08.10.2019 г.

Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново"
22.07.2019
Обявление за поръчка - 22.07.2019 г. Решение за откриване на процедура - 22.07.2019 г. Документация - 22.07.2019 г. Образци на документи - 22.07.2019 г. ПИП компостираща инсталация - 22.07.2019 г. ПУП компостираща инсталация - 22.07.2019 г. Отговор на постъпило запитване - 05.08.2019 г. Инженерно - геоложко проучване и геодезическо заснемане - 05.08.2019 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 12.08.2019 г. Отговор на постъпило запитване - 16.08.2019 г. Протокол № 1 от 25.09.2019 г. - 25.09.2019 г. Протокол № 2 от 14.11.2019 г. - 14.11.2019 г. Съобщение за отваряне на ценови параметри - 18.11.2019 г. Протокол № 3 от 22.11.2019 г. - 22.11.2019 г. Доклад от работата на комисията...

"Supply of specialized terrain vehicle within project: No CB007.1.31.364 “Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac” 18.06.2019 "Supply of specialized terrain vehicle within project: No CB007.1.31.364 “Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac”, financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007 CB007.1.31.364/BL5/Equipment - 3
18.06.2019
Документация - 18.06.2019 г.

Обява ,,Доставка на гориво за автомобилите собственост на Община Чипровци по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 ,,Доставка на бензин А-95 Н" и 2. Обособена позиция № 2 ,,Доставка на дизелово гориво"
11.06.2019
Обява - 11.06.2019 г. Документация - 11.06.2019 г. Образци на документи - 11.06.2019 г. Проект на договор Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 25.06.2019 г.Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 25.06.2019 г. Протокол № 1 от 02.07.2019 г. от работата на комисията - 02.07.2019 г. Решение № 40 от 03.07.2019 г. - 03.07.2019 г.

Обява за избор на изпълнител за СМР на обект: ,,Изграждане и обновяване на обществени зелени площи в гр. Чипровци, УПИ XIV, кв. 35, град Чипровци, община Чипровци
11.06.2019
Обява - 11.06.2019 г. Документация - 11.06.2019 г. Образци на документи - 11.06.2019 г. Технически проект - 11.06.2019 г. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 25.06.2019 г. Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 25.06.2019 г. Протокол № 1 от 02.07.2019 г. от работата на комисията - 02.07.2019 г. Решение № 39 от 03.07.2019 г. - 03.07.2019 г.  

Открита процедура: „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци” в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
31.05.2019
Обявление за поръчка - 31.05.2019 г. Решение за откриване на процедура - 31.05.2019 г. Документация - 31.05.2019 г. Образци на документи - 31.05.2019 г. ПИП КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ - 31.05.2019 г. ПУП КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ - 31.05.2019 г.   Решение за прекратяване на процедура - 18.06.2019 г.   

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.