Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Профил на купувача

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци"
08.02.2019
Решение за откриване на процедура от 08.02.2019 г. - 08.02.2019 г. Обявление за поръчка 08.02.2019 г. - 08.02.2019 г. Документация от 08.02.2019 г. - 08.02.2019 г. Образци на документи 08.02.2019 г. - 08.02.2019 г.

,,Доставка и монтаж на технически средства и машини" във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0076-C01 ,,Възраждане на занаятите в Северозапада", финансиран по ОПРЧР" по обособени позиции: Обособена позиция № 1,,Доставка и монтаж на принтираща професионална дигитиална машина"; Обособена позиция № 2 ,,Доставка и монтаж на машини за бродиране"; Обособена позиция № 3 ,,Доставка и монтаж на машина за оверлог"; Обособена позиция № 4 ,,Доставка и монтаж на тъкачни станове"
18.01.2019
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - 18.01.2019 г. Документация- 18.01.2019 г. Образци - 18.01.2019 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява - 18.01.2019 г. Информация за удължаване на първоначалния срок за получaване на оферти - 28.01.2019 г. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - 28.01.2019 г. Протокол №1 от 05.02.2019 г. - 05.02.2019 г. Решение №8 от 06.02.2019 г. - 06.02.2019 г.

Публично състезание: ,,Техническа помощ за управление на проект ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново", съфинансиран по Оперативна програма ,,Околна среда 2014-2020 г."
10.01.2019
Решение за откриване на процедура - 10.01.2019 г. Обявление за поръчка - 10.01.2019 г. Документация - 10.01.2019 г. Образци на документи - 10.01.2019 г. Решение за прекратяване на процедура - 30.01.2019 г. Обявление за възложена поръчка - 13.02.2019 г.  

Извършване на обществен превоз на пътници - Републиканска транспортна схема
21.12.2018
Документация - 21.12.2018 г - 21.12.2018 г. Протокол от работата на комисията от 28.01.2019 г. - 28.01.2019 г. Заповед за прекратяване на процедура - 28.01.2019 г. - 28.01.2019 г.

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на община Чипровци за периода от 27.04.2019 г. до 26.04.2022 г.
04.12.2018
Документация - 04.12.2018 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява - 12.12.2018 г. Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти-12.12.2018 г.

,,Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект ,,Топъл обяд""
02.11.2018
Документация Протокол №1 от 04. 12.2018 г. - 04.12.2018 г.   Протокол №2 от 07.01.2019 г. - 07.01.2019 г. Съобщение - отваряне и оповестяване на ценовите параметри от 07.01.2019 г. - 07.01.2019 г. Протокол №3 Доставка на хранителни продукти - 14.01.2019 г. - 14.01.2019 г. Доклад от работата на комисията - 15.01.2019 г. - 15.01.2019 г. Решение №4 от 16.01.2019 г. - 16.01.2019 г.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: