Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
27-ми и 28-ми април 2019 г., площад ,,Чипровско въстание"
Профил на купувача

,,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и областната транспорта схема от квотата на община Чипровци"
17.04.2019
Документация от 17.04.2019 г. - 17.04.2019 г.

Публично състезание: ,,Техническа помощ за управление на проект ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги дамяново", съфинансиран по Оперативна програма ,,Околна среда 2014-2020 г."
05.03.2019
Решение за откриване на процедура от 05.03.2019 г. - 05.03.2019 г. Обявление за поръчка от 05.03.2019 г. - 05.03.2019 г. Документация от 05.03.2019 г. - 05.03.2019 г.Образци на документи от 05.03.2019 г. - 05.03.2019 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация от 06.03.2019 г. - 06.03.2019 г.  

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци"
08.02.2019
Решение за откриване на процедура от 08.02.2019 г. - 08.02.2019 г. Обявление за поръчка от 08.02.2019 г. - 08.02.2019 г. Документация от 08.02.2019 г. - 08.02.2019 г. Образци на документи от 08.02.2019 г. - 08.02.2019 г. Съобщение по чл. 203, ал.1 от ЗОП от 28.02.2019 г. - 28.02.2019 г.  

,,Доставка и монтаж на технически средства и машини" във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0076-C01 ,,Възраждане на занаятите в Северозапада", финансиран по ОПРЧР" по обособени позиции: Обособена позиция № 1,,Доставка и монтаж на принтираща професионална дигитиална машина"; Обособена позиция № 2 ,,Доставка и монтаж на машини за бродиране"; Обособена позиция № 3 ,,Доставка и монтаж на машина за оверлог"; Обособена позиция № 4 ,,Доставка и монтаж на тъкачни станове"
18.01.2019
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - 18.01.2019 г. Документация- 18.01.2019 г. Образци - 18.01.2019 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява - 18.01.2019 г. Информация за удължаване на първоначалния срок за получaване на оферти - 28.01.2019 г. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - 28.01.2019 г. Протокол №1 от 05.02.2019 г. - 05.02.2019 г. Решение №8 от 06.02.2019 г. - 06.02.2019 г. Договор ОП №2 - Доставка и монтаж на машини за бродиране - 18.02.2019 г. Договор - ОП №3 - Доставка и монтаж на машина за оверлог - 18.02.2019 г.

Публично състезание: ,,Техническа помощ за управление на проект ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново", съфинансиран по Оперативна програма ,,Околна среда 2014-2020 г."
10.01.2019
Решение за откриване на процедура - 10.01.2019 г. Обявление за поръчка - 10.01.2019 г. Документация - 10.01.2019 г. Образци на документи - 10.01.2019 г. Решение за прекратяване на процедура - 30.01.2019 г. Обявление за възложена поръчка - 13.02.2019 г.  

Извършване на обществен превоз на пътници - Републиканска транспортна схема
21.12.2018
Документация - 21.12.2018 г - 21.12.2018 г. Протокол от работата на комисията от 28.01.2019 г. - 28.01.2019 г. Заповед за прекратяване на процедура - 28.01.2019 г. - 28.01.2019 г.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че