Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Техническа служба

Обява на ЗП - Камен Христов Каменов на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционно предложение
17.11.2017

Обявление на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ
13.10.2017

Обявление за отчуждаване на имот по чл.25, ал.1 от ЗОС
23.06.2015
О Б Я В Л Е Н И Е          За предстоящо принудително отчуждаване на част от имоти, частна собственост за общински нужди, засегнати от трасе на  съоръжения на техническата инфраструктура за подообект: „Кабелно ел. захранване 20 kW и ТП 25/ 20/ 0,4 кV /сервитут/ за външно ел.захранване на обект: „Изграждане на „Атракционен парк „Приключенци“ в ПИ с идентификатор № 81309.128.663 в землището на гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана” ...

Заявления за гражданите към общинска дирекция "Територално и селищно устройство"
17.05.2015
Заявления ...

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
08.01.2015
ПРОГРАМАЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за  2015 г. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2014 г. ...

Търсене
АНКЕТА