Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Обществени поръчки

„Подобряване средата на живот в община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление, улична мрежа и обществени зелени площи”, ПОДОБЕКТ: „Реконструкция на площадно пространство село Превала, община Чипровци“
07.09.2017
Документация

„Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в ОУ „Петър Парчевич” гр. Чипровци през учебната 2017/2018 година по обособени позиции Oбособена позиция № 1: “Приготвяне и доставка на готови закуски за учениците от I до IV клас на ОУ "Петър Парчевич" гр. Чипровци за учебната 2017/2018 год.” Oбособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІ клас на ОУ „Петър Парчевич” гр. Чипровци през учебната 2017/2018 год.“
04.09.2017
Документация

Обществена поръчка за: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Чипровци“ по обособена позиция № 1 „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”
11.08.2017
Докуметация заповед за удължаване срока за приемане на оферти - 21.08.2017 г.информация за удължаване на срока за приемане на оферти - 21.08.2017 г. Протокол № 1 от 28.08.2017 год.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци - Етап 1
24.07.2017
Документация Отговор на запитване - 07.08.2017 год. Отговор на запитване - 17.08.2017 год. Протокол № 1 от 05.09.2017 год. Протокол № 2 от 19.09.2017 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти - 19.09.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ , ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ -МОНТАНА”
29.03.2017
ДокументацияС Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки - 12.04. 2017 г.Протокол №1 от 24.04.2017 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти Протокол № 2 от 09.05.2017 г. Решение № 14 от 11.05.2017 г.

Обществена поръчка за „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ”
20.03.2017
Документация Удължаване на първоначалния срок Информация за публикуване в профила на купувача за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП Протокол № 1 от 10.04.2017 г.

Търсене
АНКЕТА
Мерки за пожарна безопасност през лятото
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: