Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Профил на купувача

Chiprovtsi Municipality intends to award a supply contract for Supply of equipment - 1 backhoe – loader and 1 bulldozer in Chiprovtsi with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007. The tender dossier is available from http://www.chiprovtsi.bg/ and will also be published on the Interreg IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme website: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders.
15.06.2018
Документация   Документация

Избор на изпълнител за строителен надзор
22.05.2018
Документация Протокол 1 от 11.06.2018 год.

„Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Чипровци” по обособени позиции, Обособена позиция № 1 – „Доставка на Бензин А-95Н“ Обособена позиция № 2 – „Доставка на Дизелово гориво /евродизел/“
16.04.2018
Документация Заповед за удължаване на срока - 24.04.2018 год. Протокол № 1 от 03.05.2018 год.

Chiprovtsi Municipality intends to award a supply contract for Supply of equipment - 1 backhoe – loader and 1 bulldozer in Chiprovtsi with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007. The tender dossier is available from http://www.chiprovtsi.bg/ and will also be published on the Interreg IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme website: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders.
05.04.2018
Документация Supply of equipment within Project N CB007.1.31.364 " Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007 CB007.1.31.364/BL5/Equipment   Chiprovtsi Municipality intends to award a supply contract for Supply of equipment - 1 backhoe – loader and 1 bulldozer in Chiprovtsi with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007. The tender dossier is available from http://www.chiprovtsi.bg/ and will also be published on the Interreg IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme...

„Експертна помощ на община Чипровци за подготовка на проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-2.005 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г, Приоритетна ос 2 „Отпадъци”
03.04.2018
Документация Протокол 1 от 27.04.2018 год. Протокол 2 от 08.05.2018 год. Съобщение за отваряне на ценовите оферти - 08.05.2018 год. Протокол 3 от 14.05.2018 год. Доклад от 15.05.2018 год. Решение от 16.05.2018 год.

Съобщение - Считано от 01.04.2018г., на основание чл. 67, ал.4 от ЗОП (ДВ бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г.) участниците задължителното представят ЕЕДОП в електронен вид.
28.03.2018

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: