Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Новини
Одобрен проект за „Реконструкция на ДГ „ДЕТЕЛИНА“
06.02.2018
Договор за Безвъзмездна финансова помощ
№12/07/2/0/00262 от 02.02.2018 г.
 
  
 
Община Чипровци изпълнява Проект „Реконструкция на ДГ „ДЕТЕЛИНА“, гр. Чипровци, УПИ I – 781, кв. 44 б, по регулационен план на община Чипровци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основи услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
 
 
Договорът е на стойност 1 083 638,39 лева
 
Срокът на изпълнявания проект е 24 (двадесет и четири месеца)
 
Дейности по проекта:
Строително – монтажни работи – ремонт на ДГ ‚Детелина“
Оборудване на ДГ ‚Детелина“
 
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: