Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Профил на купувача
"Състезателна процедура с договаряне за строителство" Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски площадки и зелени площи, място на изпълнение - Община Чипровци, България " "Competitive negotiated tender for works "Reconstruction of existing and construction of new children’s playgrounds and green areas, Location – Chiprovtsi Municipality, Bulgaria"
05.04.2017


"Община Чипровци обявява състезателна процедура с договаряне за строителство за реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски площадки и зелени площи с референтен номер CB007.1.21.343 ­ BL5­ 01. Процедурата се провежда в рамките на проект N CB007.1.21.343 „Основи за по­добро бъдеще на нашите младежи"; Приоритетна ос: Младежи; Специфична цел 2.1 Умения и предприемачество; Вид на проекта: Инвестиционен, финансиран от Европейския съюз, в съответствие с правилата на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег­ИПП България­Сърбия CCI Номер 2014TC16I5CB007“.

"Chiprovtsi Municipality announces competitive negotiated tender for works for reconstruction of existing and construction of new children’s playgrounds and green areas with reference number CB007.1.21.343 – BL5­01. The tender is conducted under project N CB007.1.21.343 " Grounds for better future of our youth”; Priority Axis: Youth; Specific Objective 2.1 Skills and Entrepreneurship; Type of project: Investment, financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007.


Документация

Documentation


Съобщение - 02.05.2017 г.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: