50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Техническа служба
Обявление за отчуждаване на имот по чл.25, ал.1 от ЗОС
23.06.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

         За предстоящо принудително отчуждаване на част от имоти, частна собственост за общински нужди, засегнати от трасе на  съоръжения на техническата инфраструктура за подообект: „Кабелно ел. захранване 20 kW и ТП 25/ 20/ 0,4 кV /сервитут/ за външно ел.захранване на обект: „Изграждане на „Атракционен парк „Приключенци“ в ПИ с идентификатор № 81309.128.663 в землището на гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана”

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на Поземлени имоти с кадастрални номера, както следва:

·        ПИ с идентификатор № 81390.128.214 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Чипровци, собственост на наследниците на Петър Георгиев Марков -  Надежда Иванова Георгиева и Катя Александрова Тодорова от          гр. Чипровци. Площ  на имота 11 404  кв.м., отчуждената част от него е 212,00 кв. м.Начин на трайно ползване: ливада и пазарната цена е 74,20 лв.

·        ПИ с идентификатор № 81390.128.215 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Чипровци, собственост на наследниците на Петър Георгиев Марков -  Надежда Иванова Георгиева и Катя Александрова Тодорова от гр. Чипровци. Площ  на имота 11 137  кв.м., отчуждената час от него е 599,20 кв. м. Начин на трайно ползване: ливада и пазарната цена е 209,72 лв.

Отчуждаването се извършва във връзка с влязъл в сила Подробен Устройствен План – Парцеларен План /ПУП – ПП/ с Решение  № 379/ 17.04.2013 г. на Общински съвет – Чипровци, предвиждащ изграждането за трасе - външно ел. захранване на обект от първостепенно значение: „Изграждане на  „Атракционен парк“ в  Поземлен имот с идентификатор № 81309.128.663 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Чипровци, община Чипровци“ и предстояща процедура за принудително отчуждаване на част от имотите, съгласно глава  ІІІ от ЗОС  за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС)

С уважение,

АНАТОЛИ ПЪРВАНОВ

Кмет на Община Чипровци

Обявление в .doc формат


Свали файлове:
YYYYYYYYY_YYYYYYYYYYY_YY_YY.25_YY._1_YY_YYY.doc
Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: