Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Новини
Община Чипровци сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
03.07.2018

       Министерство на труда и социалната политика предостави на Община Чипровци безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 313 915.22 лева (триста и тринадесет хиляди деветстотин и петнадесет лева и 22 ст.) по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05М9ОП001-2.010 ,,Развитие на социалното предприемачество" за изпълнение на проект ,, Възраждане на занаятите в Северозапада". 
       Партньори на Общината са община Георги Дамяново и Фондация ,,Пътя на траките".
       По проекта ще бъдат заети 25 лица
       Срокът за изпълнението на проекта е 16 месеца.
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: