50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Новини
Община Чипровци сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
03.07.2018

       Министерство на труда и социалната политика предостави на Община Чипровци безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 313 915.22 лева (триста и тринадесет хиляди деветстотин и петнадесет лева и 22 ст.) по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05М9ОП001-2.010 ,,Развитие на социалното предприемачество" за изпълнение на проект ,, Възраждане на занаятите в Северозапада". 
       Партньори на Общината са община Георги Дамяново и Фондация ,,Пътя на траките".
       По проекта ще бъдат заети 25 лица
       Срокът за изпълнението на проекта е 16 месеца.
Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: